CABAL D´ABOCAMENTS EN ARQUETAS O TUBS SOTATERRA

La mesura de cabal per altura de nivell en abocador en V, està considerada com la millor solució per a amidar canals oberts de mitjà i baix cabal, ja que els altres sistemes, com els caudalímetros d´ultrasons per pastilla en sòl de canonada, tenen l´inconvenient de no poder amidar per sota d´un determinat nivell d´aigua, per la qual cosa no és pres en compte en el totalitzador, provocant importants errors acumulatius. El sistema FCA està format per un processador FMC-4000 que calcula el cabal usant l´equació de Kindsvater-Shen segons norma ISO (1980), ASTM (1993), i USBR (1997), a partir del senyal d´un transmissor de nivell amidant sobre un abocador en V de tipus contret, el que permet ser situat en arquetes de petita grandària (mínim 50 x 50 x 50 cm).
La mesura de cabal en conductes soterrats per caudalímetres clàssics (electromagnètics) per a aigües residuals, té l´inconvenient de la dificultat de muntatge ja que precisa tallar el conducte per a instal·lar el caudalímetre en línia, alhora que precisa muntar una vàlvula antiretorn i una obra d´accés que encareix la instal·lació. El sistema FCC està format per un processador FMC-4000 amb una sonda LFG tèrmica per a cabal. De petita grandària, està separada del processador per un cable de longitud a discreció, el que permet ser situada en conduccions de qualsevol grandària. La sonda LFG es munta fàcilment en un picatje d´un sifó de la canonada i connectada al FMC-4000/FCC calcula les variables del cabal partint de la mesura de la velocitat del fluid.

Taula de selecció de documents (*.pdf) referits a l'Instrument seleccionat, premeu el botó corresponent per tal de seleccionar la informació del Producte:

Documentaciò/Producte Fullet Color Full Tècnic Docum Tècnica Aplicacions Referències Notícia Breu Full Instrucc. Manual d Ús
Supervisor de Cabal en Arqueta de Aigües Residuals
Ref. FMC-4000/FCA
           
Supervisor de Cabal en Tubs de Aigües Residuals
Ref. FMC-4000/FCC
           

* Per poder veure els documents (*.pdf) es necessari el programa Adobe Acrobat Reader 4.0 i el seu Plugin, el podeu obtenir des de les següents direccions:
                                 
www.adobe.com / www.adobe.es
 

Email: desin@desin.com